Parkeringar

Föreningen har 10 varmgarage, 2 st på 21,5 kvm och 8 st på 17 kvm. Hyra: 630 kr/mån resp. 483 kr/mån. 

Det finns 46 parkeringsplatser på mark, alla med el. Avgift:158 kr/mån.
 

Kö: Garage / Kötid

Åtta personer i kö.
Närmast på tur har stått i kö sedan 2016.

 

Kö: P-plats / Kötid

Ingen kö (oktober 2023)


 

Byteskö / Kötid

Ingen kö
 

Kölistor / uthyrning

Kontakta:
Katarina Morian, 0709 - 66 21 21
brfstigberget@gmail.com

Regler för tilldelning

  • Önskemål om garage eller parkeringsplats anmäls skriftligt till styrelsen (brev eller e-mail). Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.
  • Styrelsen för separata kölistor för garage respektive p-platser samt byteslista. Antal personer i kö publiceras på föreningens hemsida.
  • Varje hushåll äger rätt att inneha maximalt 1 st garage alt. parkeringsplats på mark för uppställning av personbil som regelmässigt nyttjas för privat bruk av boende och mantalsskriven i brf Stigberget och får inte användas till andra ändamål.
  • Hushåll utan bil äger ej rätt att inneha garage eller parkeringsplats.
  • Undantag från ovanstående kan göras enligt beslut av styrelsen i den mån det finns outhyrda platser. Om kö uppstår sägs sådana platser upp då det inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att en del medlemmar har flera parkeringsplatser medan andra står utan. Uppsägning sker enligt principen sist in – först ut.
  • Om ledig parkeringsplats finns, ska styrelsen erbjuda den medlem som stått i kö att hyra denna, enligt följande rutin:
  1. Först den som redan har parkeringsplats och har anmält intresse för att byta. Den som först anmält intresse för byte erbjuds först – vid lika lång kötid har den som haft sin parkeringsplats längst företräde. Vid byte av parkeringsplats avslutas kontraktet för tidigare parkeringsplats samma datum som tillträdet till den nya vinner laga kraft.
  2. Därefter erbjuds den som stått längst på kölistan utan tidigare parkeringsplats den outhyrda parkeringsplatsen under förutsättning att övriga paragrafer i avtalet för parkeringsplats är uppfyllda. Avstår denne ska nästa boende erbjudas platsen, o.s.v. Den boende som avstår erbjuden bilplats, flyttas till sista plats i kölistan om inte särskilda skäl föreligger.
  • Garage/parkeringsplats följer ej med bostadsrätten i samband med avflyttning/överlåtelse och ej heller vid andrahandsuthyrning.