Parkeringar

Föreningen har 10 varmgarage, 2 st på 21,5 kvm och 8 st på 17 kvm. Hyra: 674 kr/mån resp. 516 kr/mån. 

Det finns 46 parkeringsplatser på mark.
 - 34 av platserna har  motorvärmaruttag.
 - Åtta platser har laddningsmöjlighet för elbil.

Avgift:169 kr/mån (inkluderar ej laddning elbil).

Önskar man kunna ladda sin elbil tillkommer  (förutom kostnaden för p-platsen):
 - 200 kr/mån
 - kostnad enligt elförbrukning 
 - 39 kr/mån för laddningsappen.
 

Kö: Garage / Kötid

Åtta personer i kö.
Närmast på tur har stått i kö sedan 2016.

 

Kö: P-plats / Kötid

Ingen kö (juni 2024)


 

Byteskö / Kötid

Ingen kö
 

Kölistor / uthyrning

Kontakta:
Katarina Morian, 0709 - 66 21 21
brfstigberget@gmail.com

Regler för tilldelning

 • Önskemål om garage eller parkeringsplats anmäls skriftligt till styrelsen (brev eller e-mail). Ange ifall parkeringsplats önskas med eller utan laddning för elbil. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.
 • Styrelsen för separata kölistor för garage respektive p-platser samt byteslista. Antal personer i kö publiceras på föreningens hemsida.
 • Kö för byte av parkeringsplats
  • Plats i kö är enligt det datum då man anmält intresse. Vid lika lång kötid har den som haft sin parkeringsplats längst företräde.
  • Undantag från detta är då en medlem gett upp en p-plats med laddningsmöjlighet till en ägare av elbil. Den som gett upp sin plats hamnar då före dem som inte gett upp en plats. Om det finns flera som gett upp sin p-plats, så hamnar den som har haft längre hyrestid på den uppgivna platsen före den som har haft kortare.
 • Varje hushåll äger rätt att inneha maximalt 1 st garage alt. parkeringsplats på mark för uppställning av personbil som regelmässigt nyttjas för privat bruk av boende och mantalsskriven i brf Stigberget och får inte användas till andra ändamål.
 • Hushåll utan bil äger ej rätt att inneha garage eller parkeringsplats.
 • Undantag från ovanstående kan göras enligt beslut av styrelsen i den mån det finns outhyrda platser. Om kö uppstår sägs sådana platser upp då det inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att en del medlemmar har flera parkeringsplatser medan andra står utan. Uppsägning sker enligt principen sist in – först ut.
 • Om en medlem hyr en p-plats med laddningsmöjlighet men inte har en elbil, ska denna lämna sin plats om det kommer en annan medlem med elbil (se kompletterande regelverk längre ner). Ny p-plats erbjuds omgående, och erbjudande att hamna först i byteskön ges.
  • Den som hyrt sin plats med laddstolpe (och inte nyttjar laddningsmöjlighet) kortast kommer att först få lämna sin p-plats.
 • När en ledig parkeringsplats uppstår, ska styrelsen erbjuda den medlem som stått i kö att hyra denna, enligt följande rutin:
 1. Först den som redan har parkeringsplats och som står i kö för att byta parkeringsplats. Vid byte av parkeringsplats avslutas kontraktet för tidigare parkeringsplats samma datum som tillträdet till den nya vinner laga kraft.
 2. Därefter erbjuds den som stått längst på kölistan utan tidigare parkeringsplats den outhyrda parkeringsplatsen under förutsättning att övriga paragrafer i avtalet för parkeringsplats är uppfyllda. Avstår denne ska nästa boende erbjudas platsen, o.s.v.
  Den boende som avstår erbjuden bilplats, flyttas till sista plats i kölistan om inte särskilda skäl föreligger.
 • Medlem som har intresse av laddplats för elbil måste vid tidpunkten för tilldelning av elplats uppfylla följande:
  • Man måste ha kommit så långt i ordinarie kölista för parkeringsplats att man har tilldelats en parkeringsplats.
  • Man måste ha en elbil alternativt kunna uppvisa att man har beställt en med rimlig leveranstid.
 • Garage/parkeringsplats följer ej med bostadsrätten i samband med avflyttning/överlåtelse och ej heller vid andrahandsuthyrning.